شهدا

ماهمه افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم
وآنچه راکه عرفای دلسوخته حتی برسر دار نیافتند، ما درشبهای عملیات آزمودیم

شهید آوینی

/ 0 نظر / 3 بازدید